Content

Most Viewed and Downloaded Articles in February 2023

Published on: 13 Mar 2023 Viewed: 663

The Editorial Office of Chemical Synthesis has listed the "Most Viewed and Downloaded Articles in February 2023". Here are the most popular articles. Welcome to read and share.

The Top 5 Most Read Articles

1.Recent advances in shape selectivity of MFI zeolite and its effect on the catalytic performance

Lan Zhang, Ning Liu, Chengna Dai, Ruinian Xu, Gangqiang Yu, Biaohua Chen, Ning Wang*

2. Organocatalytic Nazarov-type cyclization of 3-alkynyl-2-indolylmethanols: construction of axially chiral cyclopenta[b]indole scaffolds

Ping Wu, Xin-Yu Yan, Song Jiang, Yi-Nan Lu, Wei Tan*, Feng Shi*

3. Recent progress in strategies for preparation of metal-organic frameworks and their hybrids with different dimensions

Yichun Su, Guoqiang Yuan, Jinliang Hu, Wenhao Feng, Qingyu Zeng, Yangyi Liu*, Huan Pang*

4. Recent advances in organocatalytic cascade reactions for enantioselective synthesis of chiral spirolactone skeletons

Jun Yang, Bo-Wen Pan, Lin Chen*, Ying Zhou, Xiong-Li Liu*

5. Trapezohedral platinum nanocrystals with high-index facets for high-performance hydrazine electrooxidation

Sheng-Nan Hu, Na Tian*, Meng-Ying Li, Chi Xiao, Yao-Yin Lou*, Zhi-You Zhou, Shi-Gang Sun

The Top 5 Most Downloaded Articles

1. Organocatalytic Nazarov-type cyclization of 3-alkynyl-2-indolylmethanols: construction of axially chiral cyclopenta[b]indole scaffolds

Ping Wu, Xin-Yu Yan, Song Jiang, Yi-Nan Lu, Wei Tan*, Feng Shi*

2. Recent advances in shape selectivity of MFI zeolite and its effect on the catalytic performance

Lan Zhang, Ning Liu, Chengna Dai, Ruinian Xu, Gangqiang Yu, Biaohua Chen, Ning Wang*

3. Recent advances in organocatalytic cascade reactions for enantioselective synthesis of chiral spirolactone skeletons

Jun Yang, Bo-Wen Pan, Lin Chen*, Ying Zhou, Xiong-Li Liu*

4. Lysine-modulated synthesis of enzyme-embedded hydrogen-bonded organic frameworks for efficient carbon dioxide fixation

Boyu Zhang, Jiafu Shi*, Ziyi Chu, Jiaxu Zhang, Zhenhua Wu, Dong Yang, Hong Wu, Zhongyi Jiang*

5. Photothermal catalytic H2 production over hierarchical porous CaTiO3 with plasmonic gold nanoparticles

Xinti Yu#, Zechuan Yu#, Heng Zhao, Ian D. Gates, Jinguang Hu*

Welcome to email us your comments and questions. You can tell us which article you like the most, or what research topics you would like to read.

Editorial Office: editorialoffice@chesynjournal.com
Published Articles: https://www.oaepublish.com/cs/articles
Submit to Chemical Synthesis: https://oaemesas.com/login?JournalId=cs

Chemical Synthesis
ISSN 2769-5247 (Online)

Portico

All published articles are preserved here permanently:

https://www.portico.org/publishers/oae/

Portico

All published articles are preserved here permanently:

https://www.portico.org/publishers/oae/